Chiar dacă Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor s-a înfiinţat în anul 2012, Facultatea are o bogată şi îndelungată tradiţie în cercetare şi în pregătirea doctorală, bucurându-se de-a lungul timpului atât conducători de doctorat de o deosebită valoare ştiinţifică cât şi de teze/doctoranzi valoroase/valoroşi.

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor prin planul strategic de dezvoltare pe de o parte urmăreşte recunoaşterea şi valorificarea şcolii de chimie, inginerie chimică şi ingineria mediului iar pe de altă parte este mereu deschisă la a răspunde provocărilor societăţii. Prin excelenţă studiile doctorale reprezintă îmbinarea eficientă dintre latura didactică şi cea ştiinţifică iar conducătorii de doctorat din Şcoala Doctorală din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa reprezintă motorul reuşitei activităţii de îndrumare.

Orientarea Şcolii Doctorale din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor spre excelenţă în cercetare este în acord cu strategia Universităţii POLITEHNICA Bucureşti. Astfel studiile doctorale se fundamentează pe următoarele idei majore: cercetare interdisciplinară; educaţie corelată cu nevoile mediului socio-economic; internaţionalizare şi dezvoltare instituţională, așa cum sunt ele prezentate in documentul "Misiune, Strategii, Obiective".

Studiile doctorale vizează sporirea calităţii pregătirii universitare prin coroborarea cu misiunea instituțională specificată în Carta UPB, dar și crearea unui cadru academic propice în care conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi promovează doctoratul ca forma instituţională supremă de consacrare profesională, iar singurele criterii de evaluare sunt valoarea ştiinţifică a cercetării efectuate pe durata studiilor, originalitatea tezei de doctorat elaborate, precum şi probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.

AVIZIER

19/04/2022
Scoala Doctorala Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor din Universitatea Politehnica din București (SD - CASM) organizează concurs de admitere pentru programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniile de doctorat organizate în cadrul școlilor doctorale din componența IOSUD, precum și cu caracter interdisciplinar. Detalii referitoare la calendar, dosar de inscriere si admitere se gasesc în metodologia referitoare la organizarea si desfasurarea admiterii la programele de studii postdoctorale. Dosarele se vor depune la secretariatul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii (fosta Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor), la Dna Secretar Sef Carmen Stancescu.

29/03/2022
Școala Doctorală Chimie Aplicată și Știința Materialelor organizează in perioada 04.04.2022 – 22.09.2022 admiterea la studiile universitare de doctorat in domeniile Chimie și Inginerie Chimică. Informații suplimentare se găsesc în Metodologia de admitere iar lista conducătorilor de doctorat poate fi consultată aici. Printre documentele dosarului de înscriere sunt: cererea deînscriere, declarația pe propria răspundere și propunerea de tematică pentru studiile doctorale.

09/10/2021
Atribuirea burselor de studii pentru doctoranzii admisi la studii universitare de doctorat s-a efectuat in conformitate cu hotararile CSUD. Astfel criteriile de selectie au fost in ordine: media de admitere, media anilor de studii, media anilor de licenta.